Alle voorwaarden op een rij

Zekerheid met heldere voorwaarden

Samenwerken betekent zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf. Dat is wel zo zeker. Of het nu gaat om onze algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden, de  gebruikersvoorwaarden van deze website of hoe wij omgaan met aangereikte privacygegevens. Sincerus wil voor klanten en bezoekers van onze website hierover altijd zo duidelijk mogelijk zijn.

Mocht u, ondanks onze zorgvuldige aandacht, op bepaalde punten toch niet helemaal duidelijk zijn, laat het ons dan weten via info@sincerus.nl.

Privacy Statement
Cookie details
Disclaimer
Responsible Disclosure Policy
Algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden
Privacy Statement

Privacy Statement

 

Versie 18-05-2018

1. Inleiding

Technologische ontwikkelingen in samenhang met steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Sincerus is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, data minimalisatie en transparantie.

Binnen Sincerus wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld bij het afnemen van onze diensten, waarbij u mag verwachten dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wettelijke kaders:

 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De wetgeving voorziet in algemene regels waar Sincerus zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.


2. Uitgangspunten

Sincerus draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt Sincerus zich aan de volgende uitgangspunten:

Transparantie
Het beginsel van transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Sincerus informeert u eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
Sincerus zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Minimale gegevensverwerking
Sincerus streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij dus alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Sincerus uit te kunnen oefenen of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Sincerus gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Sincerus voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minst inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene maakt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking van persoonsgegevens te dienen doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel mogelijk beperkt.


3. Register van Verwerkingsactiviteiten
Sincerus kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

 • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • De categorieën van personen van wie gegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • Derden aan wie persoonsgegevens eventueel worden verstrekt;
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • De getroffen beveiligingsmaatregelen.

4. Verwerkers / Ontvangers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Sincerus in sommige gevallen gebruik van diensten van partijen buiten de organisatie. Sincerus heeft hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst, een privacyprotocol of een privacyconvenant. Een overzicht van alle aangesloten partijen is opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten.


5. Rechten van betrokkenen

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U heeft het recht om aan Sincerus te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen bij Sincerus om dit te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht om vergeten te worden: Wanneer een betrokkene zich op dit recht beroept, zal Sincerus niet alleen de persoonsgegevens van betrokkene verwijderen maar ook ketenpartners aan wie Sincerus persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt verzoeken de betreffende gegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin u vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert Sincerus de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen: Als de door u zelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij Sincerus worden verwerkt, heeft u het recht om Sincerus te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan u over te dragen.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Sincerus zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen. Uiteindelijk kunt u ook nog bezwaar of beroep aantekenen bij de rechter.

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten moet u een verzoek indienen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend. Binnen vier weken na ontvangst zal Sincerus beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Sincerus of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Sincerus aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van betrokkene.

6. Website en cookies

U kunt de website van Sincerus anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht. Daarbij wordt niet de identiteit van de bezoekers geregistreerd. Uw gegevens blijven anoniem. Sincerus gebruikt cookies voor een bezoekersanalyse via Google Analytics en Site Improve.

Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met een cookie worden bij een volgend bezoek automatisch de door u gewenste instellingen van onze website gekozen. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

U kunt via het contactformulier (e-formulier) op de website van Sincerus een aanvraag of melding doen. Gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag of melding gebruikt.


7. Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Sincerus, dan kunt u dit bij voorkeur kenbaar maken via het contactformulier op de website van Sincerus of telefonisch via 038-452 98 29, waarbij u vraagt naar de Privacy Officer.

(privacyverklaring mei 2018)

Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie details

Cookie details

Disclaimer

Sincerus B.V. (Kamer van Koophandel: 08142104), hierna te noemen Sincerus, verleent u hierbij toegang tot www.sincerus.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Sincerus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Sincerus spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sincerus. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sincerus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sincerus. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sincerus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Responsible Disclosure Policy

Bij Sincerus vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Daarom zijn wij ook warm pleitbezorgers van een “Responsible Disclosure” beleid maar ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in een van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 1. Uw bevindingen te mailen naar cert@sincerus.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt;
 2. Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
 3. Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 4. Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
 5. Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 1. Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 2. Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen inzake de melding;
 3. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 4. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 5. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
 6. Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
 7. Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.
Algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden
Sincerus Consultancy / Sincerus Consultancy BV


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Sincerus Consultancy en/of  Sincerus Consultancy BV gevestigd te Zwolle, verder te noemen “Opdrachtnemer”, aan een wederpartij, verder te noemen “Opdrachtgever” te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, verder te noemen “Werkzaamheden”.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2 – Verplichting

2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop zijn Offerte is gebaseerd.

3.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste werkruimte en faciliteiten, die aan alle wettelijke eisen voldoen. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de Werkzaamheden aan de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers kenbaar maken.

4.2 Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.

Artikel 5 – Contractduur en Uitvoeringstermijn

5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

Artikel 6 – Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

6.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

6.5 Aan een door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie kunnen door Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar  gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor door Opdrachtnemer te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 7 – Wijziging en meerwerk

7.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande  instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden  en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden  of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de  overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan  volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.  Opdrachtnemer is niet verplicht aan een dergelijk verzoek  te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een  afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is  overeengekomen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd  schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1{c256f39b0ea843a8f6645ac42a62841a34e260333357c9fa39e1f18d7e45bf26} per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 Indien Opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Opdrachtnemer hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

8.4 Met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van het tegenbewijs.

8.5 In geval Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

 1. a) Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtnemer wordt voldaan.
 2. b) Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu voor alsdan worden
  vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15{c256f39b0ea843a8f6645ac42a62841a34e260333357c9fa39e1f18d7e45bf26} van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van 200 EURO voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

9.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

9.6 Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

9.7 Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Een dergelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden opnieuw te verrichten of de tekortkoning te herstellen. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11 – Opzegtermijn

11.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

11.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, voor zover de reeds verrichtte Werkzaamheden niet van nut zijn voor Opdrachtgever.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade van opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade zoals indirecte  schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen, verminderde goodwill, schade door  bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade door het verloren gaan van gegevens, etc. is uitgesloten.

12.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

12.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

13.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

13.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht, is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren tenzij aan de reeds verrichtte Werkzaamheden geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 14 – Vrijwaringen

14.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14.3 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen of ontwerpen, met als doel het uitvoeren van penetratietesten, kwetsbaarheidsonderzoeken, monitoren van netwerken en systemen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen inbreuk maakt op enig recht van een derde.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van wettelijke bepalingen of anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets-, en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

15.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

15.5 Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

Artikel 16 – Geheimhouding en overname personeel

16.1 Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

16.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij de betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder de voorwaarde dat Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Opdrachtnemer betaalt.

Artikel 17 – Beëindiging

17.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

 1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
 4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
 5. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

17.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 17.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

17.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 18 – Overdracht rechten en plichten

18.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2018.

19.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

19.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in Overijssel.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Meer weten over onze samenwerkingsvoorwaarden?

Wij horen graag uw vragen om deze vervolgens op heldere wijze te beantwoorden.

RICHARD HULZINGA

Sales Consultant
Menu